Prevádzkovateľ internetového portálu

Tvorilkovo, s.r.o.
Jána Hollého 636
Šaštín-Stráže 90841
Slovensko
IČO: 53942299
DIČ: 2121534646

Bankové spojenie:
Fio Banka
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
IBAN: SK1683300000002202017563

1) Všeobecné ustanovenia

– Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kde na jednej strane je spoločnosť Tvorilkovo, s.r.o., Jána Hollého 636, Šaštín-Stráže 90841, Slovenská republika, IČO: 53942299, DIČ: 2121534646, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, (ďalej len „Predávajúci”) a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke Predávajúceho www.svetkoralok.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva”).

– Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že naňho sa nevzťahujú ustanovenia týchto VOP ani právnych predpisov týkajúce sa spotrebiteľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

– Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

– Tieto obchodné podmienky platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu “www.svetkoralok.sk”.

– Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

– Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

– Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo a/alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

– Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

– Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, z iných prevádzkových dôvodov na strane predávajúceho, došlo k vypredaniu zásob, sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru alebo zverejnená cena tovaru bola chybná. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet do 14 pracovných dní, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj v prípade zmeny ceny.

– Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné.

Storno objednávky

– Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

3) Záruka

– Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.

4) Rozpor s kúpnou zmluvou – všeobecné informácie

– V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.

5) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

– Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade Kupujúci kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia. Odstúpenie od zmluvy môžete poslať elektronicky na email info@svetkoralok.sk alebo písomne poštou. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kompletný tovar, vrátane originálneho dokladu o kúpe (ak bol súčasťou balenia), podľa možností v originálnom obale, zaslať späť (poštou, kuriérskou spoločnosťou) na adresu predávajúceho. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá. Pri odstúpení od zmluvy Kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu.

Formulár nájdete na tomto odkaze: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY svetkoralok-tvorilkovo

Ako postupovať pri vrátení tovaru:

  • Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
  • Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.
  • Spolu s tovarom nám pošlite aj formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol priložený v prílohe v emaily o potvrdení objednávky, ak ste nám ho neposlali už pred odoslaním tovaru.

Ako zásielku pripraviť

– Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet ktorý nám zašlete do emailu alebo do obalky spolu s vrátením tovarom a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky.

6) Doručenie a dodacie podmienky

– Tovar posielame doporučene pri platbe vopred a na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty ako doporučený list/balík na poštu, prostredníctvom spoločnosti GLS (Kuriér) a prostredníctvom spoločnosti Packeta (Zásielkovňa) – doručenie do Z-Pointu. Tovar si môžete prevziať aj osobne v čase otváracích hodín alebo v iný čas po dohode (mailom, telefonicky) v našej prevádzke na adrese Jána Hollého 636, Šaštín-Stráže, 90841.

Osobný odber:
Osobný odber – 0€

Slovenská pošta: Doporučený list/Balík na poštu
Platba na účet, platba kartou/bankovým tlačidlom:
Do 10.00€ (vrátane) – 2,70€
Nad 10.00€ – 3,50€
Platba na dobierku:
Do 10.00€ (vrátane) – 3,90€
Nad 10.00€ – 4,70€
Doprava zadarmo:
Nad 100.00€ (vrátane) – 0€

Kuriér: GLS
Platba na účet, platba kartou/bankovým tlačidlom:
Do 99.99€ – 3,70€
Platba na dobierku:
Do 99.99€ – 4,70€
Doprava zadarmo:
Nad 100.00€ (vrátane) – 0€

Packeta (Zásielkovňa): doručenie do Z-Pointu
Platba na účet, platba kartou/bankovým tlačidlom:
Do 99.99€ – 3.90€
Nad 100€ – 0€
Platba na dobierku:
Do 99.99€ – 5.10€
Nad 100€ – 1.20€
Maximálna hodnota tovaru na dobierku 700€, vyššia suma po dohode.

– Cena zahŕňá poštovné a balné.

– Zásielka je doručená od 1 do 7 pracovných dní (vrátane) od odoslania objednávky. O odoslaní objednávky je zákazník informovaný e-mailom.

– Dopravca Slovenská pošta: Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte. U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať.

– Celková cena dopravy sa zobrazí ihneď pri výbere spôsobu platby.

– Za škody vzniknuté pri preprave nenesie Predávajúci zodpovednosť. Ak je nami zaslaný obal poškodený, zasielku nepreberajte keďže mohlo prísť k strate alebo odcudzeniu tovaru. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!

– Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

– V prípade osobného odberu je objednávka rezervovaná na predajni po dobu 7 pracovných dní od doručenia oznámenia, že objednávka je pripravená na vyzdvihnutie.

7) Spôsoby úhrady

– Platba na dobierku – objednaný tovar uhradíte až pri doručení.

– Platba na účet – pri výbere tejto možnosti obdržíte emailom číslo účtu – IBAN. Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky, prípadne pridajte vaše celé meno do poznámky k platbe. Tovar budeme expedovať po obdržaní platby na náš bankový účet. Ak vaša platba nebude na náš účet pripísaná do 7 pracovných dní, vaša objednávka bude stornovaná.

– Platba kartou/bankovým tlačidlom – platba prostredníctvom platobnej brány Besteron. Možnosť platby kartou (Visa, MasterCard) a platby bankovým tlačidlom (Slovenská sporiteľna, Tatrabanka, VÚB, UniCredit, Poštová banka, VIAMO).

Korálky a handmade materiál - eshop pre šikovné ručičky - Svet korálok

Korálky a handmade materiál - eshop pre šikovné ručičky - Svet korálok Korálky a handmade materiál - eshop pre šikovné ručičky - Svet korálok Korálky a handmade materiál - eshop pre šikovné ručičky - Svet korálok Korálky a handmade materiál - eshop pre šikovné ručičky - Svet korálok Korálky a handmade materiál - eshop pre šikovné ručičky - Svet korálok Korálky a handmade materiál - eshop pre šikovné ručičky - Svet korálok

– Platba na pobočke – platba v hotovosti na pobočke

8) Bezpečnosť

– Táto stránka používa SSL certifikát. Vaše údaje na tejto stránke sú zabezpečené.

9) Reklamácie

– V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 5. týchto obchodných podmienok.

10) Reklamačný poriadok

– Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

– Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

– Po obdržaní reklamovaného tovaru predávajúcim bude kupujúcemu odoslané potvrdenie o prijatí reklamácie do 3 dní od uplatnenia reklamácie. Potvrdenie o začatí reklamačného konania bude zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v zaslanej objednávke.

– Reklamáciu je podľa § 18 ods. 4 zákona o ochrane spotrebiteľa predávajúcí povinný vybaviť do 30 kalendárných dní. Podľa § 2 písm. m) tohto zákona, vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátenie kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Podľa § 122 ods. 1 Občianskeho zákonníka lehota určená podľa dní začína sa dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.

Reklamačný formulár – Reklamačný formulár svetkorálok-tvorilkovo

Ako postupovať

– Postupujte podľa popisu: Zašlite výrobok spolu s reklamačným formulárom na adresu – “Prevádzkovateľ internetového portálu” ktorá je uvedená na samom začiatku obchodných podmienok. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie). K tovaru priložte doklad o kúpe. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. V prípade uznanej reklamácie hradí Predávajúci minimálne náklady spojené so zaslaním tovaru späť.

11) Alternatívné riešenie sporov

  • Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@svetkoralok.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
  • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

12) Ochrana osobných údajov

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete TU!

13) Záverečné ustanovenia

– Tieto obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, predovšetkým zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

– Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke “www.svetkoralok.sk” môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

– Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.svetkoralok.sk, ak predávajúci neuvedie inak. Zmena obchodných podmienok sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou obchodných podmienok bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy obchodnými podmienkami účinnými v čase uzavretia kúpnej zmluvy.

– Tovar zakúpený v tomto elektronickom obchode Nie je vhodný pre deti do 3 rokov. Korálky a handmade materiál - eshop pre šikovné ručičky - Svet korálokTovar obsahuje malé časti, ktoré môžu byť ľahko prehltnuté a môžu spôsobiť udusenie.


Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Váš “Svet korálok”

Obchodné podmienky sú platné od 2.3.2023  do odvolania.

Nie sme platcami DPH.

Časové verzie obchodných podmienok:

VOP platné od 12.12.2021 do 5.4.2022
VOP platné od 6.4.2022 do 7.8.2022
VOP platné od 8.8.2022 do 1.3.2022