Ochrana osobných údajov

Základné informácie

Prevádzkovateľ internetového obchodu je obchodná spoločnosť Tvorilkovo, s.r.o., so sídlom: Jána Hollého 636, Šaštín-Stráže, 90841, Slovenská republika, IČO: 53942299, DIČ: 2121534646Tel. číslo: +421 914 385 051, E-mail: info@svetkoralok.sk (Ďalej len ako “Prevádzkovateľ”)

Pri spracúvaní vaších osobných údajov sa prevádzkovateľ riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“). Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Aké osobné údaje spracovávame

Údaje súvisiace s objednávkou

Pokiaľ si u nás objednávate tovar, tak spracúvame údaje, ktoré sú povinné (meno, priezvisko, adresa, emailová adresa – pokiaľ sama predstavuje osobný údaj) Emailová adresa služí na informácie ohľadom stavu objednávky a pre komunikáciu medzi zákazníkom a predávajúcim.

Recenzie

Pri recenzii nám posielate vaše údaje ako meno či priezvisko, emailovú adresu (pokiaľ sama predstavuje osobný údaj).

Kontaktné formuláre

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno a emailová adresa (pokiaľ sama predstavuje osobný údaj), na účely spätnej komunikácie.

Súbory cookies

Čo sú cookies?

Analytika

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

S kým zdieľame vaše údaje

Vaše osobné údaje poskytujeme za účelom doručenie tovaru. Dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme mu neodovzdali vaše údaje. Tieto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno, priezvisko a adresu. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať. Tieto údaje sú odovzdávané spoločnostiam:

  • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
  • Zásielkovňa s. r. o. Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
  • GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča

Platobné karty: vaše údaje z platobných kariet nespracovávame. S údajmi disponuje len zabezpečená platobná brána a príslušná banková inštitúcia. Platobná brána je poskytnutá od spoločnosti:

  • Pay Solutions, a.s., Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava

Vaša emailová adresa, pokiaľ sama predstavuje osobný údaj, je poskytovaná portálu:
Heureka Shopping s.r.o, Heureka.sk
online e-mailový systém – Mailchimp 

Ako dlho uchovávame vaše údaje

Osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. V prípade účtovných dokladov je táto doba 10 rokov od roku v ktorom sa účtovný prípad vyskytol. Pre používateľov, ktorí sa zaregistrujú na našich webových stránkach, ukladáme aj osobné údaje, ktoré poskytujú, do ich užívateľského profilu. Všetci používatelia môžu kedykoľvek zobraziť, upraviť alebo odstrániť svoje osobné údaje (okrem zmeny používateľského). Správca webových stránok tiež môže zobraziť a upraviť tieto informácie. Údaje z vašej registrácie budú uchovávané po dobu 4 rokov od registrácie alebo posledného nákupu. Po uplynutí tejto doby, budú vaše osobné údaje zlikvidované.

Ako zabezpečujeme ochranu vaších údajov?

Webstránka je zapezpečená ssl certifikátom na šifrovanie údajov.

Aké práva máte nad svojimi údajmi

Ak na tejto webovej stránke máte účet, alebo ste vytvorili objednávku či pridali recenziu k produktu, tak dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:
I. Požadovať prístup k osobným údajom – dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, ktoré prevádzkovateľ o nej spracúva a za akým účelom. Na základe výzvy mu budú tieto informácie poskytnuté do 30 dní od požiadania.
II. Na opravu osobných údajov – dotknutá osoba má právo na opravu neúplnych alebo nesprávnych osobných údajov. Na základe žiadosti je prevádzkovateľ povinný nesprávne alebo neúplné údaje dotknutej osoby bez zbytočného odkladu doplniť.
III. Na vymazanie osobných údajov – dotknutá osoba má právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú v prípade, ak už nie je potrebný účel na ktorý sa údaje spracúvali alebo získali. V takom prípade budú osobné údaje vymazané zo systému prevádzkovateľa a prevádzkovateľ je povinný informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, aby osobné údaje dotknutej osoby boli vymazané.
IV. Na obmedzenie spracúvania osobných údajov – dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak namieta správnosť osobných údajov, ak má podozrenie, že osobné údaje sú spracúvané nezákonne, ak už ich prevádzkovateľ nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknuté osoba na uplatnenie právneho nároku.
V. Právo na prenosnosť osobných údajov – osobné údaje, ktoré dotknutá osoba prevádzkovatelovi poskytla a ktoré sa jej týkajú, má právo získať tieto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
VI. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – doknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov. V prípade ak dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu jej osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním nášho eshopu buď emailom na info@svetkoralok.sk alebo poštou na adresu Tvorilkovo, s.r.o., Jána Hollého 636, Šaštín-Stráže, 90841.

Kam posielame vaše údaje

Online službám Facebook, Google, Mailchimp, ktoré v rámci používania tejto webstránky posielame do krajiny USA.  V krajine je dostačujúce zabezpečenie osobných údajov.

Právo na stažnosť

V prípade, že nie ste spokojný so spracovaním vaších osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na info@svetkoralok.sk alebo poštou na adresu Tvorilkovo, s.r.o., Jána Hollého 636, Šaštín-Stráže, 90841.
Ak Prevádzkovateľ vašej žiadosti nevyhovie, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava 27, 82007, Slovenská republika, ako dozorný orgán. Úrad na ochranu osobných údajov môžete kontaktovať aj emailom na adrese statny.dozor@pdp.gov.sk 

Záverečné ustanovenia

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto údajov, pokiaľ nastanú zmeny v spracovaní osobných údajov.